15.11.2011 09:27

Ako sa budí človek

Jak se budí člověk (1.díl)

Navzdory odmítavému postoji skeptiků je dnes možno nesmrtelnost vědomí člověka a jeho přechod „na druhý břeh Styxu" (do vyšší dimenze) považovat za exaktně prokázaný Delpassovým efektem, nehledě i na početné záznamy zážitků lidí, kteří prošli stadiem klinické smrti a opět se do života vrátili. To, že vědomí je kategorií energie sídlící mimo hmotné tělo, rovněž exaktně dosvědčují výsledky amerických projektů Saddor, Scanate, Montauk a zejména Stargate (dříve Sun Streak), jejichž cílem bylo vyřešení technologie dálkové špionáže (Remote viewing) v jinak nedostupných lokalitách.

„Sto probuzených může určovat běh světa! "

G.l. Gurdijev

Když na konci 20. století došlo ke zhroucení marxisticko-leninského paradigmatu, který se projevil svou neschopností řešit základní problémy člověka a světa, zhroutil se v myslích většiny lidí rovněž materialistický obraz světa malovaný marx-leninskými barvami.

Postupně stále více lidí dospívá k názoru, že žádné z dosud filozofy nabízených paradigmat není schopné podat uspokojivé vysvětlení toho, co člověka obklopuje a zajímá, tím méně nabídnout univerzální řešení všech problémů lidstva. To je zásadní příčina, která nutí lidi obracet se k různým duchovním proudům a tam hledat odpovědi na své nezodpovězené otázky.

Marxismus, toto dítě karteziánského racionalismu, staví na tvrzení, že veškerá realita lidského života a světa má výlučně hmotnou podstatu i původ, kdežto veškerá duchovnost je pouhou odvozeninou neustále se vyvíjející hmoty. Všechna tajemství světa tedy mají být objevena a osvětlena pouze s pomocí pěti lidských smyslů, mozku a nervových propojení.

V rámci takového pohledu je údajně současná věda schopná všechny jevy a děje tohoto světa exaktně vysvětlit. Tak to tvrdí různé skupinky tradicionalistických materialistů, kteří se okázale staví na pozice skeptiků odmítajících vše, co odporuje současnému kánonu vědy a ustáleným dogmatům - i když skepticizmus je jako výchozí přístup myslícího člověka zdravý potud, pokud si zachová logický systémový pohled na problém a je schopen neustále se učit z nových poznatků vědy a uznává omezenost poznatelnosti světa pouze pod zorným úhlem pěti smyslů a hodnotících postupů z nich odvozených. Leč to, co se dnes s oblibou za skepticizmus vydává, je zcela nevědecké pozérství, tryskající z intelektuální lenosti a omezenosti ducha.

Abych tento svůj názor podpořil, uvedu několik málo příkladů, jež současná věda neumí objasnit a skeptici o nich cudně mlčí:

1. EPR-paradox (paradox Einstein-PodolskyRosenův) se týká chování dvou částic ve stejném kvantovém stavu, které mohou být od sebe vzdáleny desítky světelných let. Tento paradox tvrdí, že změny v chování jedné z částic se okamžitě projeví ve stejné úrovni rovněž u druhé částice. EPR-paradox byl experimentálně prokázán v roce 1982. Makroskopicky se tento paradox projevuje jako známé Sheldrakeovy morfické rezonance.

2. Delpassův efekt prokazuje existenci a přetrvání vědomí po klinické smrti člověka. Princip tohoto efektu spočívá v existenci biologické zpětné vazby mezi impulzem vědomí (pohotovostní vlnou, modulovaným energetickým impulzem), kterou lze běžnými přístroji zachytit, změňt a převést na mechanický impulz. Na tomto principu vyvinul G.W. Meeke (Metascience Foundation) komunikační technologii SPIRICOM a pomocí vyvinutého 
komunikátoru Spiricom Mark IV vede rozpravy se zemřelými vědci a známými osobnostmi.

3. Backsterův efekt souvisí s přenosem informací mezi živými buňkami i vyššími rostlinami a je pravděpodobně založen na principu morfických rezonancí. Tento efekt byl objeven při zkoumání reakce sousedních stromů v sadě na nasazení housenek na jejich souseda. Bezprostředně po nasazení housenek se u okolních dosud nenapadených stromů začaly vytvářet obranné a odpuzující látky.

4. Biofotony F. A. Poppa byly objeveny při výzkumu rozpadajících se a dělících živých buněk, které vyzařují světelné částice (fotony) jako informační 
impulzy pro sousedící buňky. Buňky vyzařují biofotony jenom pokud obsahují DNA. Emisi biofotonů lze bez problémů zviditelnit pomocí fotonásobičů. V současné době je zkoumána možnost využít emise biofotonů pomocí modulace na nosné záření pro léčení nemocných buněk.

5. Problém nalezení skutečného sídla vědomí vychází z toho, že bylo dokumentováno mnoho případů vodnatelnosti či zakrnění mozku, nebo rozsáhlá mechanická devastace, a přesto u postižených jen výjimečně byly hodnoty IQ nižší než 100, ale pohybovaly se mezi 100 až 126. Dodnes se nepodařilo objasnit, zda vědomí člověka sídlí v jiném orgánu těla, nebo v nehmotném útvaru (astrálním těle) sídlícím ve vyšší dimenzi.

6. Dálkové pozorování (Remote viewing) je nová PSI technologie, během níž se odlučuje přízračné tělo (astrální tělo) průzkumníka, aby provedlo prohlídku určené lokality s cílem získání cenných špionážních informací. Na překážku není ani vzdálenost, ani nedostupnost lokality, protože přízračné tělo průzkumníka (vědomí) prochází zdmi i pancéřováním. Tato PSI technologie, založená na mimosmyslovém vnímání, byla v USA řešena v rámci tajného projektu Stargate. Byla úspěšně ověřena při průzkumu iráckých skladů biologických a chemických zbraní, základen libyjských teroristů, nových sovětských zbraní za studené války, průzkumu podzemních základen Aliens, při odhalování drogových tras a centrál, průzkumu odvrácené strany Měsíce a prastarých staveb na Marsu. V současné době tuto PSI technologii nabízí soukromá firma PSITECH Inc. ke komerčnímu využití. Další variantou této PSI technologie je mimosmyslový odposlech hovorů probíhajících v nedostupných lokalitách kdekoliv na Zemi s využitím satelitní sítě.

7. Fenomén kulového blesku, který prokazatelně nemá elektrickou povahu, není objasněn způsob jeho vzniku i původ obrovské energie, jíž disponuje.

8. Reverzní inženýrství (Back Engineering) je způsob technického osvojování dávno zapomenutých technických principů nebo technologií získaných z havarovaných mimozemských lodí. Ze starých tantrických textů němečtí inženýři získali informace, na jejichž základě znovuobjevili pro lidstvo princip proudového motoru. Na základě artefaktů nalezených například ve vraku mimozemského letounu u Roswellu se rovinula technologie optolektroniky a mikroelektroniky, vrstvených hmot na bázi orientovaných grafitových vláken a dle nepotvrzených informací je tento zdroj původcem prudkého rozvoje komputerové technologie. Firmy Lockheed a Northrop využily informace z tohoto a řady dalších vraků jak k vývoji převratných leteckých technologií pro program Stealth, tak ke konstrukci vývojových letounů F-22 Raptor, YF-23, Tacit Blue Stealth, Dron,UCAV, SR-71 a letounů z projektu Aurora. Pro vyhodnocování mimozemských artefaktů a uplatňování metod reverzního inženýrství byla založena Skunk Work, tajná divize firmy Lockheed. Jaké stanovisko zaujmou skeptici k těmto bodům, pokud na to jejich mentální vybavení ještě stačí ?

R. Descartes (Cartesius), francouzský filozof a přírodovědec 17. století, je pokládán za zakladatele filozofického směru, známého jako racionalismus. Tento myšlenkový směr pojímá Přírodu a Vesmír jako matematicky vypočitatelný a předvídatelný fenomén,kterého se člověk se svým vyspělým rozumem (egem) může zmocnit a porozumět mu v plném rozsahu. Ego v člověku je podle tohoto paradigmatu pojímáno jako myslící substance (vědomí), stojící v protikladu ke hmotné Přírodě (Vesmíru). Jestliže hmotnou Přírodu může člověk odkrývat a zkoumat pomocí svých pěti smyslů, pak ego lidské smysly nepostihují a je tedy nepoznatelné. Tento vnitřní rozpor racionalismu odstranil až okkasionalismus (filozofický směr 18.stol.) tím, že zavedl vnímání třetí absolutní substance (Boha), která stojí nad substancí myslící i hmotnou,spojuje je a přetváří dle své vůle v nové kvality. Ortodoxní materialisté však okkasionalismus nikdy nepřijali a ego (myslící substanci) považovali za produkt evoluce hmoty. Tak se vytvořilo karteziánské paradigma pojímání světa a člověka, odmítající brát v úvahu vše, co přesahuje meze lidského vnímání a chápání. Základem tohoto paradigmatu je požadavek na podávání opakovatelného důkazu a souhlasu výsledku takového důkazu s uměle vytvořenými kategoriemi, strukturami a schématy. Nereálnost a iracionalita takových podmínek plynoucí z Heisenbergova principu neurčitosti ponechávala stoupence tohoto paradigmatu (marxistické materialisty, moderní skeptiky) na mysli zcela nedotčené.

Soudobá kvantová mechanika akceptovala již dávno princip existence vícedimenzního prostoru, jehož je náš tridimenzní časoprostor pouhou součástí. Jako špatný vtip pak působí požadavek opakovaného podání důkazu za přesně stejných podmínek, protože tyto požadavky nikdy nelze dodržet, pokud pro zjednodušení nezanedbáme vše, co tomuto pojetí vadí, tedy i vícedimenzní prostor. Stále platí sentence: „nikdy dvakrát nevstoupíš do téže řeky". Karteziánské racionalistické paradigma mění nakonec tvořivé objektivní vědce v pouhé strnulé dogmatické vědátory, jejichž pojetí světa a člověka se přibližuje chování náboženských fanatiků, střežících až za hrob svá dogmata. Věda tak postupně upadá, ztrácí svoji systémovou objektivitu a nosný tvůrčí princip, nahrazena vědátorskou vírou neustále podpírající hroutící se sloupy a zalepující díry v rozpadajícím se chrámu falešných iluzí, mylně považovaném za chrám vědy.  Okkasionalistická filozofie vlastně prožívá své znovuzrození jako paradigma 21. století, ať již hovorime o filozofii New Age, nebo dalších rozvíjejících se nových filozofických směrech třetího tisíciletí.

Zhroucení karteziánského racionalistického paradigmatu nás poučilo, že je nemožné pochopit svět, a tím méně se jej zmocnit svým vědomím, pouze pomocí zkušeností odvozených z informací podávaných našimi pěti smysly. Výzkumy lidí s chybějícím, zakrnělým, nefunkčním či těžce poraněným mozkem dost přesvědčivě ukazují, že buďto mozek není skutečným sídlem vědomí, nebo v nezbytných případech přechází sídlo vědomí a myšlení (intelektu) na astrální tělo ve vyšší dimenzi. Pro tento předpoklad svědčí i případ D. Cameroona, jednoho z přímých účastnílc°u amerického projektu Montauk, kterému intenzívní tok vysokofrekvenční radiace doslova spálil mozek, přesto se to neprojevilo ani na jeho IQ, ani na všeobecných intelektuálních schopnostech.

Navzdory odmítavému postoji skeptiků je dnes možno nesmrtelnost vědomí člověka a jeho přechod „na druhý břeh Styxu" (do vyšší dimenze) považovat za exaktně prokázaný Delpassovým efektem, nehledě i na početné záznamy zážitků lidí, kteří prošli stadiem klinické smrti a opět se do života vrátili. To, že vědomí je kategorií energie sídlící mimo hmotné tělo, rovněž exaktně dosvědčují výsledky amerických projektů Saddor, Scanate, Montauk a zejména Stargate (dříve Sun Streak), jejichž cílem bylo vyřešení technologie dálkové špionáže (Remote viewing) v jinak nedostupných lokalitách. Tyto technologie, známé jako PSI technologie, jsou v podstatě založeny na prastarých rituálních procesech, kterými v procesu mystérií bylo uvolňováno astrální (přízračné) tělo člověka, které mohlo cestovat celým stvořeným světem. Tato rituální technika vymístování vědomí z hmotného těla (Out of Body, manómaja-kóši) byla americkými vědci tak propracována, že ji mohla využívat po krátkém zaškolení většina lidí.

Dlouhodobé zkušenosti ale přesvědčivě ukazují, že americká technologie Remote viewing zanechává na „cestovatelích" vážná poškození psychiky. Zaškolování zájemců prováděla (a zřejmě i dále provádí) soukromá americká firma PSITECH Inc..

I vymísťování vědomí (Alter ega) a jeho výlety do stvořeného světa však nepředstavují jedinou možnost vnímání vyšších funkcí světa takzvaným mimosmyslovým vnímáním, tedy vnímáním reality založené jiným způsobem než na vjemech zprostředkovaných pěti smysly hmotného těla, který je obecně zahrnován pod pojem šestý Smysl. Tajná doktrína hovoří o tom, že vědomí člověka sídlí v hmotném těle pouze dočasně a je s ním vázáno velmi volně pomocí tenkého paprsku životní energie (tzv. stříbřité vlákno astrálního těla). Existuje velice široká skupina mimosmyslových kontaktů (intuitivních percepcí), která je pravděpodobně zprostředkovávána Třetím okem člověka. Třetí oko, ztotožňované se šestou čakrou Adžňou, je dle tradice uloženo kdesi na vodorovné ose procházející lebkou, asi 1 cm nad kořenem nosu, mezi obočím. Nově bývá spojováno s aktivitou podvěsku mozkového (hypofýzou), jehož fyziologie dodnes není plně objasněna, Tajná doktrína hovoří o tom, že Třetí oko je v podstatě jakousi spojkou či oknem, jímž je člověk propojen se šestou dimenzí, ve které je mimo jiné uloženo Univerzální informační pole (Informační banka Universa), které je konečným cí1em mimosmyslové komunikace. Čím rozevřenější je Třetí oko, tím kvalitnější je mimosmyslový kontakt (MK). Nejčastějším případem MK je pasivní příjem informací automatickým psaním (kreslením), pro něž je poměrně typickým častý kostrbatý způsob vyjadřování (nečeská syntaxe), charakteristický znak provázející setkání dvou vzorce myšlení odlišné tradice a různé úrovně vědomí. Britský psycholog S. Gook zkoumal řadu případů automatického psaní a došel k závěru, že zapisovatel se ocitá ve stavu dissociace vědomí, tedy oddělení vědomí od osobních myšlenek a duševních pochodů, což je vyvoláno stavem podobným hypnóze, vyvolaném zatím neznámými faktory. Na celé věci je podivné to, že zapisovatel často používá jinou ruku než za normálního stavu mysli a jeho rukopis je zcela odlišný. Jiný badatel McComas pomocí motorických testů zapisovatele zjistil, že část mozku ovládající motorické mechanizmy je vždy vyřazena.

Uvedu zde několik případů MK, které znamenaly velký přínos k porozumění Tajné doktríny:

Známý psychotronik A. Crowley vydal v roce 1904 spis nazvaný „Kniha zákona", který mu nadiktovala bytost z vyšší dimenze jménem Aiwass. F. S. Oliverovi z Kalifornie v roce 1884 nadiktovala bytost jménem Philos Thibetan texty, které byly knižně vydány v roce 1888 v nakladatelství Borden Publications (Alhambra, Kalifornie) pod názvem „A Dweller on Two Planets". Pokračováni diktátu téže bytosti zapsala B. Nimaraiová a text byl knižně vydán v roce 1940 Lemurianským společenstvím (Ramona, Kalifornie) pod názvem „An Earth Dweller Returns". Obě knihy podrobně popisují období Atlantidy, její kultu techniku, technologii i další aspekty. V zári 1963 zapsala mladá básnířka J. Robertsová z Elmiry (stát New York, USA) první diktát bytosti jménem Seth. S přestávkami trval tento kontakt několik měsíců a vydal na 6000 stran strojopisu ve formě čtyř knih. Žena, nemající ani technické ani exaktní vědecké vzdělání, zapsala informace svědčící o hluboké znalosti fyziky, matematiky, kvantové mechaniky, astronomie a dalších oborů, kterým mnohdy nerozuměli ani nejzkušenější vědci. Knihy byly vydány jako „Sethův materiál". Nejzávažnéjší informace podávají dvě knihy:

„Fyzický vesmír jako myšlenková konstrukce" a „O večné platnosti lidské duše". Sám sebe Seth charakterizoval jako „multidimenzní bytost nepodléhající ani vlivu času, ani vlivu prostoru, která je součástí jediné univerzální Bytosti".

...pokračování...

 

(Ukázka je z knihy Stezka draka a Temné mocnosti proti Stezce draka od autora Ivo Wiesnera )

Zdroj: www.osud.cz

 

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001